Граѓански вести

Социјални вештини за самодоверба

Лица со попреченост и нивните родители, осознаваа како подобро да се дружат и интегрираат во средината и општеството на различни работилници наменети за социјални вештини организирани од невладината „За среќно детство“. Целта беше како индиректно да се влијае на нивната самодоверба и развој во рамките на проектот „Попреченоста е перцепција“  организиран од Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет за инвалидски организации, а финансиран од страна на Европската унија.

Лицата со попреченост да се вклучат во креирањето политики и носењето одлуки во сите аспекти од животот

Потребно е поквалитетно информирање за лицата со попреченост, намалување на предрасудите кон нив и спроведување позитивни кампањи за промовирање на еднаквоста на граѓаните во општеството. Неопходно е унапредување на ресурсите во образованието, обезбедување обуки и подобри услови за кадарот кој работи со децата со попреченост со цел обезбедување квалитетно образование.

Страница 1 од 29

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.