Граѓански вести

Запознај ја Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на ООН

Меѓуопштинското здружение на лица со телесен инвалидитет Мобилност Кочани подготви кратки видеа за значењето на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на ОOН, од аспект на поттикнување и промовирање на подобри општествени условите и можности за лицата со попреченост.

 Конвенцијата е силен ветер во грб за лицата со попреченост:


Пристапноста - услов без кој не се може:

 

Активностите од проектот ,,Запознај ја конвенцијата – силниот ветер во грб за лицата со инвалидност,, на Меѓуопштинското здружение на лица со телесен инвалидитет за општините:Кочани Виница Берово и Делчево - МОБИЛНОСТ КОЧАНИ, се поддржани преку грант-програмата на проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, што го спроведува Институтот за различности и медиуми од Лондон, во партнерство со Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации од Македонија, а со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината е единствена одговорност на авторот и во никој случај не може да се смета дека ги одразува ставовите на Европската Унија.

 

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.