Меѓународни закони

Изменета согласно протоколите број 11 и 14 со протоколите број 1, 4, 6, 7,12 и 13

Овој текст на Конвенцијата ги содржи измените согласно одредбите на Протоколот број 14 (СЕТЅ по. 194) кој стапи на сила на 1 јуни 2010 година, иако во 'Службен весник на Република Македонија' не е објавен пречистен текст на Конвенцијата.

Усвоена и прокламирана од Генералното Собрание на ОН
со резолуција 217А(III) на 10 декември 1948

Преамбула

Бидејќи признавањето на вроденото достоинство и еднаквите и неотуѓиви права на сите членови на човековото семејство е темел на слободата, правдата и мирот во светот,

Преамбула
Земјите потписнички на оваа Конвенција,

а. Повикувајќи на начелата наведени во Повелбата на Обединетите нации со која се признава вроденото достоинство и вредност и еднаквите неотуѓиви права на сите членови на човековото семејство како темел на слободата, правдата и мирот во светот,

Европска социјална повелба (ревидирана)
Преамбула:
Владите потписнички, членки на Советот на Европа,

Имајќи предвид дека цел на Советот на Европа е да оствари потесно единство меѓу своите членки за да се сочуваат и остварат идеалите и принципите коишто се нивно заедничко наследство и да се поттикне нивниот економски и општествен напредок, токму преку заштита и развој на правата на човекот и основните слободи;

Усвоен и отворен за ратификување со резолуцијата на Генералното Собрание на ОН 2200А од 16 декември 1966 година. Стапи во сила на 3 јануари 1976 година по депонирањето на 33 ратификации

logo4

Актив.мк е Интернет платформа посветена на зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации од областа на човековите права и медиумите, со цел да се олесни меѓусебната размена на информации меѓу двата сектора и да се придонесе кон унапредување на човековите права и слободата на изразување.

 

Повеќе